Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753063
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5111113
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3353347
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164014
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133715
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673283
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620304
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2416200