Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5803570
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5721991
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447323
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193471
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140792
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692486
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627018
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494332