Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5782923
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5468956
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3394554
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3186445
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138295
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2685318
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624863
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2469366